1. Administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest NET System Leszek Gołuchowski ("NET System") z siedzibą w Kielcach, przy ul. Triasowej 10/9, kod pocztowy: 25-640, zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem rejestrowym: 18229/01/U o numerze NIP: 657-134-78-17 i numerze REGON: 290535928 („Administrator”).
  2. Dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).
  3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują wszystkie dane podane przez użytkownika w formularzu zamówienia.
  4. Dane osobowe użytkownika nie będą przez Administratora udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu niniejszego serwisu.
  5. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów prawa.