1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) przedstawia zasady dostępu do serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis udostępniony w sieci Internet pod adresem głównym www.netsystem-games.pl („Serwis”), prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora Serwisu. Wszelkie ewentualne załączniki do Regulaminu wymienione w jego treści, stanowią jego integralną część.
 2. Produkty oferowane przez Serwis udostępniane są odpłatnie lub bezpłatnie.
 3. Administratorem Serwisu jest NET System Leszek Gołuchowski z siedzibą w Kielcach, przy ul. Triasowej 10/9, kod pocztowy: 25-640, zarejestrowany w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem rejestrowym: 18229/01/U o numerze NIP: 657-134-78-17 i numerze REGON: 290535928 („Administrator”).
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej netsystem-games.pl i stanowi jego integralną część.
 1. Wszystkie produkty udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).
 2. Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania produktu.
 1. Oferta Serwisu obejmuje zakup produktów w postaci gier planszowych, książek i innych akcesoriów stanowiące zamknięte dzieła.
 2. Zakup produktów oraz pozostałe usługi świadczone są drogą elektroniczną.
 3. Wszystkie ceny podane są w walucie polskiej, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 4. Dane zbierane podczas zakupu produktów będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia poprawnej realizacji zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Obsługę płatności związaną z uregulowaniem należności za zakupione produkty dokonane za pośrednictwem Systemu Dotpay przejmuje firma Dotpay SA i to do niej są przekazywane wymagane dane. Administrator systemu nie ma do nich dostępu, nie pozna numeru konta, ani numeru karty kredytowej, którą płatność była dokonana.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 1. Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie po zgłoszeniu ich mailowo na adres sklep@netsystem-games.pl
 2. Reklamacje mogą wynikać z:
  a.  niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem,
  b.  uszkodzeń powstałych w transporcie produktu od sklepu do klienta,
  c.  usterek dostarczonego produktu (np. towar zepsuty, brak elementów, niepełnowartościowy).
 3. Reklamacje wynikające z:
  a.  niezgodności dostarczonego produktu z zamówieniem,
  b.  uszkodzeń powstałych w transporcie produktu od sklepu do klienta
  są rozpatrywane, jeżeli zostały zgłoszone w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania produktu przez klienta. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Przesyłając zgłoszenie klient podaje powód reklamacji i opis usterki. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń produktu powstałych w czasie transportu, do zgłoszenia należy dołączyć:
  a.  poprawnie wypełniony przez kuriera, w dniu otrzymania uszkodzonego produktu, protokół szkody (należy zaznaczyć w nim pola dotyczące uszkodzeń opakowania zewnętrznego),
  b.  data na protokole szkody musi być identyczna z datą dostawy,
  c.  zdjęcia przedstawiające uszkodzone produkty, a w szczególności uszkodzenia jakim uległo opakowanie zewnętrzne (karton w który zapakowano towar na czas transportu),
  d.  informację o numerze pakowacza podaną na fakturze sprzedaży dołączonej do przesyłki.
 5. Przy składaniu reklamacji kupujący powinien podać preferowany sposób załatwienia reklamacji (wymiana , obniżenie ceny, naprawa).
 6. Towar będący przedmiotem reklamacji należy zwrócić do firmy NET System games wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z firmą (tel. 666 077 265).
 7. Klient jest zobowiązany do odesłania produktu i dopilnowania, aby na czas transportu został należycie zabezpieczony, tj. w sposób ograniczający prawdopodobieństwo powstania nowych uszkodzeń.
 8. NET System games każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności odesłanych produktów z danymi zawartymi w zgłoszeniu i protokole reklamacyjnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
 9. Uznana przez NET System games za zasadną reklamacja zostaje zrealizowana na jeden ze sposobów:
  a.  wymiana towaru na produkt pełnowartościowy,
  b.  naprawa,
  c.  obniżenie ceny w wymiarze proporcjonalnym do występującej wady produktu,
  d.  dosłanie przez NET System games brakujących elementów.
  Wymiana, naprawa i dosłanie brakujących elementów towaru odbywa się na koszt NET System games.
 10. Reklamacji nie podlegają:
  a.  wady zgłoszone przez klienta będące w rzeczywistości cechą fabryczną reklamowanego produktu,
  b.  produktu, którym minął okres gwarancji producenta, c.  produkty, w przypadku zakupu których minął rok od daty zakupu potwierdzonej wystawioną fakturą sprzedaży,
  d.  uszkodzenia mechaniczne,
  e.  naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji,
  f.  uszkodzenia produktów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu towaru od Klienta do NET System games.
 11. Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:
  a.  reklamowany produkt nie został zakupiony w firmie NET System games,
  b.  odesłanie produktu do NET System games nie zostało poprzedzone zgłoszeniem reklamacyjnym lub nie zawiera protokołu reklamacyjnego,
  c.  stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru,
  d.  brakuje oryginalnego opakowania produktu.
 12. Termin i sposób rozpatrzenia reklamacji zostanie podany klientowi nie później niż 7 dni od dnia przyjęcia produktu do reklamacji.
 13. W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt z NET System games, tel. 666 077 265, e-mail: sklep@netsystem-games.pl.
 1. Administrator ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Dokonywane i zamieszczone na stronie internetowej Serwisu zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)
 4. W przypadku ewentualnych sporów sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 5. Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego Regulaminu winny być przesyłane na adres: netsystem.kielce@gmail.com
 6. Ostatnia zmiana wersji regulaminu pochodzi z dnia 2016-08-07